Giấy chứng nhận

Các chứng chỉ chúng tôi đã đạt được là chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO, chứng nhận CE của EU, chứng chỉ doanh nghiệp công nghệ cao và chứng chỉ phê duyệt kiểu cho dụng cụ đo lường. Chúng tôi cũng đã đăng ký nhãn hiệu riêng của chúng tôi.